Všeobecné obchodné podmienky / Ubytovací poriadok

 • Prevádzkovateľ rezortu Mara Camping:
 • GEO LM, s.r.o. Roveň 215 Podtureň 033 01 IČO: 46 969 306 IBAN: SK77 1100 0000 0029 2389 9703 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č. 58500/L (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)
 • Úvodné ustanovenia a. Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v rezorte Mara Camping sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v rezorte Mara Camping a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia. b. VOP sú zverejnené na recepcii rezortu Mara Camping a na intemetovej stránke rezortu. c. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke a na recepcii rezortu.

  Všeobecné obchodné podmienky

 • Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v rezorte Mara Camping, zmluvy o prenájme ubytovacích zariadení a iných zariadení v rezorte Mara Camping na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami. b. Zmluva o ubytovaní medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu ubytovania v rezorte Mara Camping. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú. c. Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke ubytovania alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy. d. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností alebo zariadení rezortu Mara Camping, ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.

  Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

 • Prevádzkovateľ môže ubytovať v rezorte len klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient sa prihlasuje na recepcii rezortu hneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť zodpovednému pracovníkovi recepcie svoj preukaz totožnosti - občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona číslo 253/1998 Z.z. o o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. b. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov vyplniť a odovzdať zodpovednému pracovníkovi recepcie úradné tlačivo o hlásení pobytu pre cudzineckú políciu, predložené klientovi pri príchode.
 • Všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo, úplne a presne. d. Prevádzkovateľ poskytuje v rezorte ubytovaným klientom služby v plnom rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. e. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ubytovanie, než ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od ubytovania dohodnutého v potvrdenej objednávke. f. Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervované ubytovanie v rezorte od 14:00 dohodnutého dňa príjazdu klienta. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovaného ubytovania v rezorte. Pokiaľ sa jedná o vlastný typ ubytovania (stany, karavany) ubytovanie je možné počas celých 24 hodín. g. Ubytovanie využívané klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta uvoľnené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod, v prípade vlastného ubytovania (stany, karavany), do 12:00 hod. h. Ubytovanie sa za uvoľnené a odovzdané klientom Prevádzkovateľovi považuje potom, ako klient vynesie všetky svoje veci, odovzdá kľúče od ubytovania zodpovednému pracovníkovi recepcie rezortu a oznámi mu odhlásenie sa z ubytovania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a prípadnú spotrebu klienta a to najneskôr do jednej hodiny od uvoľnenia a odovzdania izby klientom. i. Rezervovaný typ ubytovania, do ktorého sa klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod dohodnutého dňa príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe, To neplatí, ak bol medzi Prevádzkovateľom a klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta. V prípade vopred dohodnutého príchodu po 22:00 hod má Prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za neskorý príchod vo výške 20€. j. Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť aj iný typ ubytovania za inú cenu než ten, v ktorom bol klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok na ubytovanie v type ubytovania, v ktorom bol pôvodne ubytovaný ani na iný typ ubytovania v rezorte, ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov rezortu nie je možné ubytovanie klientovi poskytnúť.

  Platba za poskytnuté služby

 • Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadanie na recepcii rezortu a na internetovej stránke Prevádzkovateľa. b. Cena rekreačného pobytu v rezorte Mara Camping zahŕňa: cenu ubytovania, cenu za parkovanie (pri ubytovaní v chatkách, mobilných domoch a karavanoch), vstup na pláž, využívanie sociálnych zariadení - sprchy, toalety, pripojenie na elektrický zdroj pre chatky, mobilné domy a karavany, pripojenie na wi-fi, využitie ohniska, vstup na kultúrne podujatia organizované v rámci kempu, kamerovým systémom strážený areál, v noci strážnu službu, vývoz smetí. c. Cena rekreačného pobytu v rezorte Mara Camping nezahŕňa: daň za ubytovanie / miestny kúpeľný poplatok - platí sa na recepcii pri nástupe 0,70€ / noc / dospelá osoba a dieťa nad 15 rokov, atrakcie Mara Fun vrátanie požičovní športových potrieb, bicyklov a grilov, poplatok za psa, práčku, pripojenie na elektrický zdroj na VIP miestach. d. Pri záväznom prihlásení je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zálohovú platbu vo výške 100% z celkovej sumy do 10 dní od potvrdenia rezervácie. Najneskôr však 24 hodín pred nástupom na pobyt musí byť platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa. e. Prevádzkovateľom sú akceptované platby hotovostné aj bezhotovostné (prevodom na účet alebo platby cez terminál). f. Číslo účtu vo formáte IBAN: SK77 1100 0000 0029 2389 9703
 • SW1FT: TATRSKBX g. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka. h. Ak klient skráti svoj dohodnutý pobyt v rezorte, Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu v rezorte. i. V prípade, že po zaplatení zálohy dôjde k zrušeniu pobytu zo strany Prevádzkovateľa, vráti Prevádzkovateľ už zaplatenú zálohu späť v zmysle storno podmienok viď. článok 6 týchto VOP. j. Za ubytovanie v chatkách a mobilných domoch sa hradí vopred vratná kaucia 50 -100€. Po odkontrolovaní ubytovacieho zariadenia, v prípade, že nedošlo k poškodeniu vecí a v prípade, že je chatka nahrubo uprataná (vrátane kuchynského riadu), sa kaucia pri ukončení pobytu klientovi vráti. k. V prípade, že Prevádzkovateľ neobdrží v termíne splatnosti platbu za pobyt, resp. písomné vyjadrenie o zmene termínu splatnosti, ruší rezerváciu pobytu.

  Zodpovednosť klienta a Prevádzkovateľa

 • Pri nástupe klient obdrží ubytovací preukaz spolu s náramkom pre všetkých účastníkov pobytu. Tento náramok sú klienti povinní mať na ruke počas celej doby pobytu z dôvodu bezpečnosti, možnosti využívať zadarmo služby pre ubytovaných hostí, bezplatného vstupu na pláž a voľného pohybu dnu a von z rezortu. Ubytovací preukaz je klient povinný umiestniť na viditeľné miesto pod predným sklom auta - slúži na vjazd autom do areálu. b. Pri využívaní elektrickej prípojky pri vlastnom ubytovaní (stany) je klient povinný označiť svoj napájací kábel („predlžovačku“) na to určeným označením, ktoré obdrží pri zaplatení prípojky na recepcii. c. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených a odložených klientom v priestoroch a areáli rezortu. Za klenoty, peniaze a iné cennosti Prevádzkovateľ nezodpovedá. d. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch a areáli rezortu. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti klienta, ktorý uhradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa na recepcii uskladňujú po dobu jedného mesiaca. e. Prevádzkovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu. Pri ochorení alebo úraze klienta Prevádzkovateľ zabezpečí poskytnutie nevyhnutnej lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice. f. Povinnosťou klienta je správať sa vždy tak, aby svojím konaním neohrozil svoje zdravie, ani zdravie ostatných hostí. g. Klient je zodpovedný za škody ním spôsobené v plnom rozsahu a je povinný uhradiť bezodkladne celú sumu poškodenej veci. h. V prípade hrubého porušovania ubytovacích podmienok, vrátane vulgárností násilností, nevhodného správania sa, môže byť klient vyzvaný na okamžité opustenie areálu bez nároku na vrátenie už zaplateného pobytu. i. V ubytovacom zariadení, v priestoroch rezortu a v celom areáli nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie Prevádzkovateľa ani robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení Prevádzkovateľa. j. V ubytovacom zariadení, v ostatných priestoroch Prevádzkovateľa ani v areáli rezortu nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa používať vlastné elektrické spotrebiče s výkonom nad 1.000 Wattov. k. Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v ubytovacom zariadení ani v ostatných priestoroch a areáli rezortu. l. Klient nie je oprávnený vnášať do areálu rezortu ani ubytovacích zariadení zbrane a strelivo.
 • V čase od 23:00 do 6:00 musí klient striktne dodržiavať v celom areáli aj v ubytovacom zariadení nočný pokoj. n. Ubytovanie akýchkoľvek zvierat v ubytovacích zariadeniach rezortu je povolené len za príplatok podľa platného cenníka. Psi musia byť na vôdzke, pri väčších plemenách (nad 50cm kohútikovej výšky) musia mať aj náhubok. o. V ubytovacích zariadeniach rezortu je prísny zákaz fajčiť a užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky. p. Ak je klientovi Prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla klienta v areáli rezortu, Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle. q. Návštevy ubytovaných hostí sú spoplatnené sumou 3€. Návštevy sa musia nahlásiť a zapísať do knihy návštev na recepcii. Návštevy sú povinné opustiť areál rezortu do 22:00. V prípade nedodržania tohto nariadenia bude návštevníkom, prípadne ubytovaným účtovaná suma za noc podľa príslušného cenníka. r. Personál má podľa zákona č. 219/1996 Z.z. zákaz predávať a podávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom. s. V celom areáli rezortu je zakázané zakladať ohniská prípadne grilovať mimo priestoru na to vyhradenému. t. Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma písomne zodpovedný pracovník recepcie. u. V prípade porušenia povinností a zákazov uvedených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok/ ubytovacieho poriadku je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100€ za každé jednotlivé porušenie povinností.

  Odstúpenie, zrušenie objednávky a storno

 • Klient má kedykoľvek pred začatím ubytovania právo odstúpiť od zmluvy písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Akákoľvek zmena v potvrdenej objednávke je spoplatnená čiastkou vo výške 10€. b. Výška storno poplatkov pri rušení rezervácie:
 • Storno 60 dní pred termínom poskytnutia prvej služby » 20% zo zaplatenej zálohy za dohodnuté služby, najmenej však 15€ ii. Storno 59-30 dní pred termínom poskytnutia prvej služby » 50% zo zaplatenej zálohy za dohodnuté služby iii. 29 dní pred termínom poskytnutia prvej služby » 100% zo zaplatenej zálohy za dohodnuté služby c. V prípade, že klient za seba zaistí náhradu, je oslobodený od storno poplatku. d. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 • nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným; ii. klient pri rezervácii ubytovacieho zariadenia uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy; iii. Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie jeho služieb by mohlo ohroziť prevádzku zariadenia, bezpečnosť tretích osôb alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa a rezortu. e. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.

  Ochrana osobných údajov

 • Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona. b. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu ubytovacieho zariadenia v rezorte alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uloženým zákonom a to na nevyhnutnú dobu. c. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch Prevádzkovateľa a to na dobu, počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané. d. Klient poskytnutím osobných údajov dáva súhlas na ich uloženie v databáze a informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov má Prevádzkovateľ vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu. S osobnými údajmi pracujú len osoby poučené v zmysle zákona. e. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na webových stránkach rezortu sú spracovávané v súlade so zákonom. f. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje osobné údaje klienta tretím stranám, g. Na zvýšenie bezpečnosti ubytovaných je areál rezortu monitorovaný kamerovým bezpečnostným systémom 24/7 v zmysle vyššie uvedeného zákona o ochrane osobných údajov a chránený bezpečnostnou službou. h. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

  Záverečné ustanovenia

 • Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatný alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP s výnimkou, ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP. b. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. c. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2019.

  Klient doručením rezervácie, jej potvrdením a následnou úhradou zálohy za služby potvrdzuje, že sú mu všeobecné obchodné podmienky známe a že s ich obsahom súhlasí. Ing. Zuzana Hriňová
  V Liptovskom Mikuláši, 1.1.2019 riaditeľ Mara Camping