Prevádzkovateľ rezortu Mara Camping:

GEO LM, S.R.O.
Roveň 215
Podtureň 033 01
IČO: 46969306
DIČ: 2023722976
IBAN: SK7711000000002923899703

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka č. 50363/L (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Reklamačný poriadok

Na základe zákona o ochrane spotrebiteľa a z dôvodu správneho postupu pri vybavovaní reklamácie nekvalitných výrobkov, tovaru a služieb vydávame nasledovný reklamačný poriadok.

 

  1. Úvodné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení

neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

 

  1. Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak klientovi sú v niektorých z prevádzok ubytovacích a stravovacích zariadení poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi nárok na reklamáciu.

 

  1. Uplatnenie reklamácie

Ak klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u manažéra rezortu Mara Camping alebo iného zodpovedného pracovníka. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby klient pri uplatňovaní reklamácie predložil doklad o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra, účet z registračnej pokladne a pod.), pokiaľ má takýto doklad k dispozícii.

Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby klient pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci rezortu alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu klienta do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní reklamovanej veci, ktorá sa preverí na mieste a urobí zápis s fotodokumentáciou, rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Pracovník, zodpovedný za ubytovanie, je povinný pri uplatnení reklamácie vydať klientovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Ak klient nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

 

  1. Chyby odstrániteľné

Stravovacie služby

Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena má klient právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu z dôvodov akosti a teploty uplatňuje klient ihneď po prvom ochutnaní jedál a nápojov. Reklamáciu z dôvodov miery a hmotnosti uplatňuje klient pred prvým ochutnaním jedál a nápojov.

Ubytovacie služby

Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/20018 Z. z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

 

  1. Chyby neodstrániteľné

Stravovacie služby

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Ubytovacie služby

V prípade, že nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na chatke (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak rezort nemôže poskytnúť klientovi iné náhradné ubytovanie a chatka bude napriek týmto nedostatkom klientovi prenajatá, má klient právo na:

  • primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka
  • zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia rezortu dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a klient nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

 

  1. Lehoty na uplatnenie reklamácií

Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zaniká ak sa neuplatní do 15 dní odo dňa po dni, kedy sa klient o skutočnostiach, ktoré mohli byť dôvodom na reklamáciu dozvedel.

 

  1. Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Klient je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí klient umožniť pracovníkom rezortu Mara Camping  prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

 

  1. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.3.2023.

 

 

 

 

Dušan Sekan

V Liptovskom Mikuláši, 1.3.2023                                                                           riaditeľ Mara Camping